Horizon2020

Horizon2020

H2020

Sjedište grupacije nalazi se u Briselu, Belgija

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Horizont 2020 je program Evropske unije za istraživanja i inovacije i predstavlja najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi eura bespovratnih sredstava organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim kompanijama, udruženjima, nevladinim organizacijama) u cilju intenziviranja aktivnosti na inovacijama i naučnoistraživačkoj djelatnosti bliskoj tržištu.

H2020 se sastoji od 14 programa u okviru tri prioriteta/stuba:

1.Izvrsna nauka – aktivnosti fokusirane na akademsku zajednicu i istraživače u cilju unapređenja evropskog naučnog potencijala, osiguranja kontinuiranog priliva vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavanja pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Na ovaj način će biti osigurana dugoročna konkurentnost Evropskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu, kao i prepoznavanje Evrope kao atraktivnog mjesta za istraživački rad. U okviru programa Horizont 2020, a kao dio prioriteta 1, izdvaja se program Marie Sklodowska-Curie. U okviru ovog programa postoji nekoliko vrsta grantova: doktorski i početni trening za istraživače, individualne školarine za iskusne istraživače, međunarodna intersektorska saradnja putem razmjene istraživača i inovatora i sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa.

2. Liderstvo u industriji – aktivnosti fokusirane na male i srednje kompanije. U cilju zadržavanja vodećeg položaja u globalnoj konkurenciji sa jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima Evropa želi povećati strateška ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i brz dolazak do inovacija. U okviru ovog prioriteta naglasak je na podršci inovativnim aktivnostima u malim i srednjim preduzećima, te finansiranju „rizičnog“ istraživanja, odnosno onih projekata koji nose veći stepen rizika i neizvjesnosti, ali potencijalno i veću korist. Definirano je šest ključnih razvojnih tehnologija za ulaganja: nanotehnologija, mikro-nanoelektronika, fotonika, napredni materijali, biotehnologija i napredni proizvodni procesi i prerada.

3. Društveni izazovi – aktivnosti usmjerene na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i naučnih disciplina, uključujući i društvene i humanističke nauke kao važne komponente za rješavanje svih izazova. Definirano je sedam prioriteta, odnosno najvažnijih društvenih izazova, pri čemu je interakcija između različitih prioriteta i spajanja istraživanja sa inovacijama vodeća ideja programa H2020, a svi rezultati programa treba da doprinesu održivom razvoju. Svi projekti koji se bave Društvenim izazovima moraju biti u saradnji sa velikim brojem institucija iz različitih sektora kako bi mogli da budu održivi i ostvare značajan uticaj.

Pojedinac ili konzorcij podnose prijedlog projekta na poziv za podnošenje prijava koji su uvijek objavljeni na web portalu za učesnike (Participants Portal). Pozivi se objavljuju više puta tokom jednog programskog ciklusa, a sve potrebne informacije o pozivu i temama  tj. aktivnostima koje će unutar njega biti finansirane nalaze se u dijelu Topic Conditions and Documents, gdje također možete pronaći svu relevantnu dokumentaciju.

Pretraživanje otvorenih poziva za prijavu projekata

Subjekti kojima je namijenjen ovaj program su univerziteti, istraživački i naučni centri, predstavnici industrija te mala i srednja poduzeća. Njime se također nastoji poticati ulaganje u privatni sektor, s naglaskom na promociju istraživanja i inovacija, te stvaranje novih vrijednosti i ubrzanje razvoja tehnologija u inovativnim proizvodima, procesima i uslugama. 

Pojedinac ili konzorcij podnose prijedlog projekta na poziv za podnošenje prijava koji su uvijek objavljeni na web portalu za učesnike (Participants Portal). Pozivi se objavljuju više puta tokom jednog programskog ciklusa, a sve potrebne informacije o pozivu i temama  tj. aktivnostima koje će unutar njega biti finansirane nalaze se u dijelu Topic Conditions and Documents, gdje također možete pronaći svu relevantnu dokumentaciju.

Pretraživanje otvorenih poziva za prijavu projekata

Kontakt podaci

  • H2020 NCP mreža u BiH (Natinal Contact Points) uključuje tim ljudi sa ciljem da bude na usluzi akademskoj zajednici u cijeloj Bosni i Hercegovini. Koordinator NCP tima je Ministarstvo civilnih poslova BiH, a listu kontakt osoba po oblastima možete naći ovdje:  http://www.ncp.ba/ba/o-nama.aspx

Imate ideju? Kontaktirajte nas na info@itsopen.info

Najveće zadovoljstvo i nagrada bilo je zadovoljstvo učesnika kada su čuli da je prihvaćen još jedan projekat sa istom školom i da će imati priliku putovati i družiti se. Smatram da smo uspjeli, ohrabrili smo studente koji su željeli da se upoznaju i prihvate drugo i različito.

RYCO
Albin Softić, Tešanj
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.